CO2 Prestatieladder

De Dunnewind Groep geeft hoge prioriteit aan veiligheid, gezondheid, milieu en daarmee samenhangende aspecten.

CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten is daarom een belangrijk onderwerp binnen ons bedrijf. Om de CO2-uitstoot te kunnen beheersen wordt de CO2-prestatieladder gehanteerd.

De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Het doel van de ladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot te kennen en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen en samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

De Dunnewind Groep heeft eind december 2014 het CO2– Bewust certificaat Niveau 3 behaald.

Inzicht

Om de CO2 uitstoot te kunnen reduceren zal er eerst geïnventariseerd moeten worden wat de huidige uitstoot bedraagt.

Om dit te kunnen bepalen worden alle energiestromen van de organisatie in kaart gebracht, vastgelegd volgens ISO 14064-1 en kan de “carbon footprint” worden bepaald. Hiervoor worden de energiestromen vermenigvuldigd met de door het SKAO verstrekte conversiefactoren met als uitkomst de emissie in tonnen CO2 per energiestroom. Deze energiestromen kunnen worden onderverdeeld in directe -en indirecte emissies.

CO2 reductie

De Dunnewind Groep heeft het streven de CO2-uitstoot de komende jaren sterk te reduceren. Om dit te kunnen bewerkstelligen zijn de doelstellingen geformuleerd en vertaald naar ons energie management programma. Dit energie management programma gaat specifiek in op het milieuaspect van de CO2-uitstoot. Enerzijds is dit voor de Dunnewind Groep één van de prestatie-indicatoren met een hoge prioriteit binnen haar duurzaamheidsambities en anderzijds wordt het opzetten van een actief programma steeds meer een eis of stringente wens van haar stakeholders. Voor de Dunnewind Groep geldt 2013 als basisjaar voor de CO2 reductie.

Communicatie

Om de CO2-reductie te bevorderen, is goede communicatie en betrokkenheid een vereiste.

Goede communicatie, intern en extern, is van groot belang om tot evenwichtige doelstellingen te komen en transparant te zijn. Transparant in de wijze waarop wij onze doelstellingen willen realiseren en wat de uiteindelijke resultaten zijn. Hiervoor is een communicatieplan opgesteld.

Ook kunt u eventuele vragen, opmerkingen en/of suggesties mailen naar info@dunnewindgroep.nl.

Voor meer informatie Certificaathouders (co2-prestatieladder)

Klik op het logo voor certificaat