Waterhuishouding en parkeerplaats Oosterhof Gemeente Rijssen-Holten

Het project omhelst de aanleg van een persleiding incl. pomp- en verdeelput ten behoeve van de
waterhuishouding van de Oosterhof en het Volkspark te Rijssen. Daarnaast worden er, ten behoeve van de vuilwaterhuishouding, overstortenputten en bergbezinkleidingen ten hoogte van de Albertsdijk en
Schapendijk/Oosterhofweg aangebracht. Tevens zal de parkeerplaats Albertsdijk opnieuw ingericht worden.
Het uit te voeren werk is gelegen ter plaatse van het Oosterhof, Volkspark en Pelmolen te Rijssen. Het gebied wordt grotendeels omsloten door de Albertsdijk, Oosterhofweg, Wethouder Korteboslaan en Pelmolenweg en Pelmolenpad.


Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

 • het opnemen van elementen;
 • het opnemen van rioleringen, putten, kolken etc.;
 • het verwijderen van groen, opschonen van watergangen, etc.;
 • het uitvoeren van grondwerk sleuven en cunetten;
 • het aanbrengen van BBL-leidingen, (pomp)putten, kolken en kolkafvoerleidingen;
 • het aanbrengen van een lijngoot;
 • het aanbrengen van een persleiding d.m.v. gestuurde boring;
 • het aanbrengen van in- en uitstroomduikers/bakken incl. bodem- en taludbescherming;
 • het aanbrengen van elementenverhardingen;
 • het aanbrengen van kantopsluitingen;
 • het aanbrengen groeiplaatsvoorzieningen voor de door derden aan te brengen bomen en planten;
 • het opnemen en aanbrengen van verlichting;
 • het verrichten van bijkomende werkzaamheden.