Natura 2000 – Landgoed Junne

In opdracht van ASR voeren wij herstelmaatregelen uit op Landgoed Junne.

Het werk bestaat in hoofdlijnen uit: – natuurtechnisch grondwerk (plaggen) – diepploegen – dempen van sloten en greppels – verwijderen van bos, houtige opslag en boomstobben – het aanleggen van duikers – aanleggen van dammen – verwijderen van exoten – aanplant bosplantsoen – het verwijderen en aanbrengen van raster, en alle bijkomende werkzaamheden.

Landgoed Junne is onderdeel van Natura 2000-gebied Vecht en Beneden-Regge. Het is gelegen in de gemeente Ommen, provincie Overijssel. Het landgoed kenmerkt zich door de verschillende cultuurhistorische elementen als boerenhoeven, de esgronden, de brink, houtwallen, stuifzanden, heidegebiedjes en bijzondere houtopstanden. De natuur op Landgoed Junne bestaat voornamelijk uit bosgebied (ruim 70%) afgewisseld met onder andere zandverstuivingen, jeneverbesstruweel en stroomdalgraslanden (langs de Vecht). Daarnaast bestaat het landgoed uit landbouwgrond en vindt er recreatie plaats in de vorm van fiets- en wandelroutes. Het voornaamste knelpunt dat zich t.a.v. de ecologie voordoet is verbossing a.g.v. successie, hetgeen versneld wordt door de depositie van stikstof. De van oorsprong voedselarme habitattypes worden hierdoor verrijkt. In sommige gevallen vormt ook verdroging een knelpunt.