Natura 2000 – Aamsveen

In opdracht van Landschap Overijssel voeren wij herstelmaatregelen uit in een uniek hoogveengebied Aamsveen.
Het Aamsveen behoort tot de weinige overgebleven hoogveengebieden in West-Europa. Vlak na de ijstijden waren grote delen van Oost-Nederland bedekt met hoogveen. Trilveen van dikke, zompige veenmostapijten zo ver het oog reikte. Ruig en nauwelijks toegankelijk. Veel van deze veengebieden zijn ontgonnen om plaats te maken voor landbouw. Het Aamsveen is bewaard gebleven.
Het Aamsveen is zo bijzonder, dat Europa het heeft aangewezen als een Natura 2000-gebied. Het hoogveen zorgt voor een afwisselend leefgebied voor onder andere het heideblauwtje en de welriekende nachtorchis.

Een belangrijk Natura 2000-doel in het Aamsveen is het levende en herstellende hoogveen weer uit te breiden. Andere doelen zijn de heischrale graslanden, de vochtige heiden, de blauwgraslanden en de pioniersvegetaties met snavelbiezen in de laggzone – het overgangsgebied tussen het veen en de stuwwal – te behouden.

Voor meer informatie: https://www.landschapoverijssel.nl/gebieden/aamsveen/natura2000-proces

Klepelmaaien met PistenBully