Dunnewindgroep - Deuzer- en Anreeperdiep

Deurzer Anreeperdiep

NONAK - Deurzer - Anreeperdiep

Het Deurzerdiep, het Anreeperdiep en het Amerdiep liggen tussen Assen en Deurze. Het Deurzerdiep begint bij Schieven, waar het Amerdiep en het het Anreeperdiep samenvloeien. Vervolgens stroomt het in noordelijke richting langs Deurze.

Begin jaren 60 is de beek van Deurzer- en Anreeperdiep genormaliseerd (rechtgetrokken) en functies rondom de beek op de landbouw afgestemd. Hierdoor kon het water snel worden afgevoerd naar het Noord-Willemskanaal waarmee de afwatering van bovenstrooms gelegen landbouwgronden werd verbeterd.

Door het rechttrekken van de beken, de snelle afvoer van water en de klimaatverandering is het vermogen om water vast te houden en te bergen onvoldoende en is deze manier van waterbeheer onvoldoende om de inwoners te beschermen tegen het opkomende water.

In opdracht van waterschap Hunze en Aa’s is het de taak van NONAK BV om de beken weer te laten kronkelen. Hierdoor is er meer ruimte voor water en verbeteren we de leefomstandigheden van de planten en dieren die hier thuis horen.

Meer ruimte voor water is belangrijk voor die hevige regenbuien, maar ook om water te kunnen bewaren voor de drogere tijden. Daarnaast maken de aanpassingen het gebied aantrekkelijker voor recreatie en natuur.


In beeld